JAARVERSLAG

2017 IN CIJFERS

Passiva


Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedraagt k€ 16.570 op een balanstotaal van k€ 53.163 (solvabiliteit: 31,2%).

Solvabiliteit

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

De volgende voorzieningen werden aangelegd

(totaal bedrag: k€ 299,8):

 • Voorzieningen voor brugpensioen: k€ 204,2
 • Provisies tijdsparen kaderpersoneel: k€ 95,6

Schulden

De schulden op meer dan één jaar bedragen k€ 19.473,4 waarvan:

 • Resterende looptijd > 5 jaar k€ 11.973,4 –> 61%
 • Resterende looptijd > 1 jaar en < 5 jaar k€ 7.500,0 -> 39%

Vruchtgebruik

De vruchtgebruik-financieringen in totaliteit bedragen k€ 8.886 of 45,6% van de schulden op meer dan één jaar.

Handelsschulden

De handelsschulden bedragen k€ 4.264 en bestaan uit een saldo te betalen aan Escapo (k€ 1.015), SUR+ spaarsaldi (k€ 622), creditnota’s huurplafond (k€ 257), te betalen leveranciers en te ontvangen facturen. De te ontvangen ristorno van de groothandel Escapo bedraagt op 31/12/2017 k€ 1.375. De ristorno bedraagt dit jaar gemiddeld 2,26%.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt k€ 15.221 (28,6% van het balanstotaal).

Het verlies van het boekjaar bedraagt k€ 3.632,3 en wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.

Sociale schulden

De sociale schulden (k€ 4.519) bestaan hoofdzakelijk uit voorzieningen voor vakantiegeld, voorzieningen kaspremie apothekers en RSZ-schulden.

Activa


Materiële vaste activa

Er werd in 2017 voor k€ 2.149 geïnvesteerd in (im)materiële vaste activa:

 • Ontwikkeling: k€ 245,5
 • Licenties: k€ 12,0
 • Gebouwen/verbouwingen: k€ 3,7
 • Materieel: k€ 157,1
 • Uitrusting: k€ 75,2
 • Meubilair: k€ 2,2
 • Rollend materieel: k€ 94,7
 • Terreinen en gebouwen inleasing: k€ 11,7
 • Overige materiële vaste activa: k€ 1.546,7

Inrichting: k€ 1.091,2

Materiaal uitleendienst: k€ 309,9

Materiaal renting: k€ 145,6

Voorraad

De voorraad wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, berekend volgens de FIFO–methode en de waarde op de balans bedraagt k€ 8.472,9, waarvan:

 • voorraad BU Farma: k€ 6.538,4
 • voorraad BU Thuiszorgwinkels: k€ 2.147,0
 • waardevermindering, incourante voorraad: k€ -212,5


De voorraad is in waarde met k€ 224,7 gestegen ten opzichte van vorig boekjaar.

De voorraad is in waarde met k€ 1.705,4 gedaald ten opzichte van vorig boekjaar.

Handelsvorderingen

De handelsvorderingen bedragen k€ 3.703,1 waarvan de provisie voor dubieuze debiteuren k€ 97,3 bedraagt.

De liquiditeit in ruime zin (vlottende activa/schulden op korte termijn) bedraagt 0,88.

Liquiditeit in ruime zin

Resultatenrekening 2017


Netto omzet

De netto omzet in 2017 bedraagt k€ 113.096 t.o.v. k€ 113.009 in 2016 (een omzetstijging van 0,08%).

De aankoopkosten bedragen k€ 77.239,9 (aankopen handelsgoederen: k€ 81.987,3 kortingen: k€ -4.520 en voorraadwijzigingen: k€ - 227,5).

De brutowinst bedraagt k€ 35.857 t.o.v. k€ 36.487 in 2016 (een daling met 0,02% tegenover 2016). De brutowinstmarge bedraagt 31,7% .

Totaal netto omzet

BU Farma: k€ 87.449
BU Hulpmiddelen: k€ 23.876
BU GZW: k€ 1.7
72

Totaal: k€ 113.096

Totaal Aankopen

Aankopen: k€ 81.987
Ontvangen kortingen: k€ -4.520
Voorraadwijzigingen: k€ -228

Totaal: k€ 77.240

Bruto marge

Bruto marge: k€ 35.857 (31,77%)

Diensten en diverse goederen

Diensten en diverse goederen bedragen k€ 9.851,9 (27,4% van de bruto marge).

De personeelskost bedraagt k€ 27.745 (77,1 % van de bruto marge).


In de bedrijfsopbrengsten is een bedrag van k€ 114,3 opgenomen voor geproduceerde vaste activa in het kader van het ERP project.


De andere bedrijfsopbrengsten bedragen k€ 1.995,9 waaronder een subsidie voor de uitleendienst, management vergoedingen, recuperatie van personeelskosten e.a.


Na aftrek van de afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen, andere bedrijfskosten en niet-recurrente bedrijfskosten, bedraagt het bedrijfsverlies k€ 2.893,1.

De financiële opbrengsten bedragen dit boekjaar k€ 97,7. Na aftrek van de financiële kosten k€ 745,3 en een waardeverminderingen op financiële vaste activa van k€ 161,3 bedraagt het resultaat van het boekjaar voor belastingen k€ - 3.702.

Resultaat

Na onttrekkingen aan uitgestelde belastingen en belasting op het resultaat bedraagt het verlies van het boekjaar k€ 3.565,4.

Na onttrekking van en overboeking naar de belastingvrije reserves is het te bestemmen verlies van het boekjaar k€ 3.632,3 dat wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

EBIT, EBITDA, netto resultaat

Verwerking van het resultaat

Te verwerken verlies van het boekjaar

Toevoeging aan het overgedragen verlies

-3.632.327

-3.632.327